Organisatie

Binnen de IWP wordt een klassieke projectstructuur gehanteerd. De Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie is penvoerder en verzorgt de administratie van de IWP. De Hanzehogeschool/het lectoraat draagt zorg voor de interne afstemming binnen de IWP.

Het consortium dient als stuurgroep en de lector Rehabilitatie als projectleider. De IWP-coördinator is een ervaringsdeskundige, aangesteld voor de dagelijkse coördinatie van de IWP. Projectleider en IWP–coördinator stellen projectgroepen samen die uitvoering geven aan de deelprojecten in de verschillende fases van het project. De deelprojectgroepen bestaan uit ervaringsdeskundigen, professionals, docentonderzoekers en studenten in wisselende samenstellingen. Ieder deelproject wordt aangestuurd door een deelprojectleider (docent/onderzoeker).
De stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van het consortium, komt 2x per jaar bijeen. Zij heeft een sturende en adviserende functie.