Beter gebruik collectieve ervaringskennis in het Sociaal Domein

1.     Aanleiding
Al meer dan vijftien jaar zijn er ervaringsdeskundigen werkzaam in de GGz en de verslavingszorg. De Hanzehogeschool Groningen verzorgt al sinds 2005 cursussen op het gebied van ervaringsdeskundigheid (o.a. de GOED-cursus en sinds 2012 de 2-jarige Hbo-opleiding Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn. De activiteiten van deze ervaringsdeskundigen vinden plaats op zowel  microniveau (o.a. leiden van zelfhulpgroepen, van herstelwerkgroepen, lid van een FACT-team), als mesoniveau (o.a. zelfgestuurde praktijken, begeleidingscommissies en/of stuurgroepen van projecten, als partner in kwaliteitsverbetering) als op macroniveau (o.a. bij bestuurlijke overleggen van zorginstellingen en zorgverzekeraars, lid van adviesraden van overheden, geven van presentatie op congressen, conferenties, symposia).  De laatste jaren zien we ook een toenemende belangstelling bij gemeenten voor het inzetten van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Wat we hierbij constateren is dat gemeenten (beleidsmakers) het moeilijk vinden op dit gebied beleid te maken. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe voorbij de individuele ervaringsverhalen te komen, want op basis van een voorbeeld, n = 1, kan geen beleid worden gemaakt. Dit wordt bevestigd door raadpleging van medewerkers van gemeenten in december 2020 en januari 2021. Ervaringsdeskundigen kunnen laten zien dat n niet 1 is. Dit wordt gedaan door te reflecteren op de eigen ervaringen, door het bundelen van individuele ervaringen en door gebruik te maken van andere relevante bronnen (literatuur, internet) op dit gebied, om zo te komen tot een collectieve ervaringskennis. Collectieve ervaringskennis die gelijkwaardig is aan en in de praktijk kan worden ingezet naast wetenschappelijke kennis en professionele kennis.

Op basis van bovenstaande gaan in de periode maart-oktober 2021, de Innovatiewerkplaats (IWP) Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland van de Hanzehogeschool Groningen en de stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) in onderhavig project een samenwerking aan om het begrip collectieve ervaringskennis nader uit te werken, de betekenis ervan voor het inzetten van ervaringsdeskundigen in het sociale domein te verhelderen en deze informatie op geleide van behoeften op dit gebied bij gemeenten in Noord-Nederland op een interactieve wijze bekend te maken bij die gemeenten.
Het project wordt gefinancierd door ZonMw. 

2.     Doelstelling
In dit project gaan we bij enkele gemeenten informeren waaraan zij behoefte hebben wat betreft informatie over collectieve ervaringskennis en op basis van deze informatie ervaringsdeskundige praktijken willen inzetten in het sociale domein. Daarnaast gaan we het concept collectieve ervaringskennis voor het sociale domein beschrijven en op een begrijpelijke en visuele manier beschikbaar stellen aan gemeenten (infographic). Ook gaan we regionale good practices in het sociale domein waarbinnen gebruik wordt gemaakt van collectieve ervaringskennis ophalen, beschrijven en beschikbaar stellen aan gemeenten. Het geheel van opgehaalde informatie gaan we door middel van een interactieve (online) workshop aanbieden aan de gemeenten in Noord-Nederland.

Beoogde resultaten:

·         Overzicht informatiebehoeften bij gemeenten

·         Infographic collectieve ervaringskennis

·         Beschrijving good practices

·         (Online) workshop

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marcel Niezen, ervaringsdeskundig projectuitvoerder, email: marcel.niezen@gmail.com