Introductie

Wat verstaan we onder ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over het eigen herstelproces, gecombineerd met ervaringen van anderen, zodanig in te
zetten dat dit ondersteunend is voor mensen met een kwetsbaarheid of een
beperking. Ervaringsdeskundigen hebben zodanig afstand genomen van hun eigen
problematiek dat zij hun eigen ervaringen en die van anderen functioneel kunnen
inzetten.

Wat is een ervaringsdeskundige?

Een ervaringsdeskundige:
-Integreert eigen en andermans ervaring
-Reflecteert en ontwikkelt kennis
-Past ervaringskennis toe

Inzet van ervaringsdeskundigen

De laatste jaren wordt er steeds meer een beroep gedaan op (ex)cliƫnten van de gezondheidszorg om als ervaringsdeskundige te participeren in activiteiten die direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan zorg en welzijn. Deze activiteiten vinden plaats op zowel micro-, meso- als macroniveau.

Bovengenoemde activiteiten worden in steeds grotere mate uitgevoerd. Deze toename heeft onder andere te maken met de ambulantisering van de zorg, meer vraaggestuurde en thuis geleverde zorg en met ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving (o.a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet).

Er bestaan op het gebied van ervaringsdeskundigheid nog veel onderzoeks- en innovatievragen. De vragen zijn afkomstig van:

  • de GGz
  • de verslavingszorg
  • de maatschappelijke opvang
  • gemeenten (sociale teams, werk & inkomen),
  • het onderwijs,
  • het werkveld niet-aangeboren hersenletsel
  • het werkveld van mensen met een verstandelijke beperking

Het betreft vragen op microniveau, op mesoniveau en op macroniveau. Om een antwoord te formuleren op deze vragen hebben de samenwerkende overheids-, zorg-, welzijns-, onderwijs-en kennisinstellingen en cliƫntenorganisaties een Innovatiewerkplaats (IWP) Ervaringsdeskundigheid Noord Nederland opgezet voor de duur van minimaal drie jaar. De signalen en vragen uit het werkveld zijn voor de IWP Ervaringsdeskundigheid vertaald in de volgende centrale vraag:

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?